Αναζήτηση

3 Οκτωβρίου 2017

Χριστουγεννιάτικα στολίδια - Vintage Christmas ornaments

Παλιά χριστουγεννιάτικα στολίδια, μπάλες από την δεκαετία 1970's. 
Αχρησιμοποίητες από στοκ αποθήκης.  Όλες είναι γυάλινες με πολύ δουλειά στο χέρι.
Κάντε έγκαιρα τις παραγγελίες σας. 
Οι μπάλες δεν στέλνονται αντικαταβολή, θα πρέπει να προηγηθεί κατάθεση του ποσού. 
Πατήστε επάνω στην κάθε φωτογραφία για περισσότερες λεπτομέρειες. 
Μίνιμουμ ποσό παραγγελίας 15€. Εγγυημένη συσκευασία για να μην σπάσουν, αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρόκειται για εξαιρετικά εύθραυστα αντικείμενα, οπότε υπάρχει περίπτωση κάποια να έρθει σπασμένη (10% απώλειες είναι εντελώς φυσιολογικές αν συμβούν)
Οι τιμές είναι ανά τεμάχιο.


Λόγω παλαιότητας υπάρχει η περίπτωση κάποια σχέδια ή κάποια τεμάχια να παρουσιάζουν θαμπάδα ή ελαφρύ αποχρωματισμό.
Επίσης ενδέχεται σε κάποιες το χρώμα να έχει λίγο διαφορετικότερη απόχρωση από την φωτογραφία. Όλα τα παραπάνω είναι απολύτως φυσιολογικά.

Γιατί επιμένουμε για προπληρωμή, και δεν στέλνουμε αντικαταβολή. 
 Ο λόγος είναι απλός. Η μέχρι τώρα εμπειρία μας δείχνει ότι ο μέσος χρόνος παραμονής ενός δέματος στο ταχυδρομείο το οποίο έχει ήδη πληρωθεί είναι 1,5 ημέρες, ενώ στην περίπτωση αντικαταβολής είναι πάνω από 3 ημέρες.
Για κάθε παραπάνω ημέρα που ένα δέμα με χριστουγεννιάτικες μπάλες παραμένει στο ταχυδρομείο ο κίνδυνος ζημιάς μεγαλώνει.
Επίσης σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε κάποιος να μην παραλάβει το δέμα του (είτε γιατί κάτι έκτακτο έτυχε, είτε γιατί άλλαξε γνώμη, είτε γιατί έκανε παραγγελία για πλάκα) και το δέμα να παραμείνει περίπου 20 ημέρες στο ταχυδρομικό κατάστημα και άλλες 3-4 για να επιστρέψει πίσω.

Vintage Christmas ornaments from the 1970's decade.
Unused from warehouse stock. All are made from glass is with much work at hand.
 They are old stock, unused in great vintage condition.
Wood stand is not included.
 Shipping cost is “signed for”.
Ornaments should be preceded by depositing the amount or paypal payment.
Click upon each photo for more details.
Minimum order amount 20 €.
Prices are per item.
We ship worldwide. The item will be shipped from Greece, so expect some more days to reach you.
If you have any questions feel free to contact me.
Packaging guaranteed not to break, but due to extremely fragile items 10% broken will be absolutely normal.
Due to their age there is the case of some designs or some pieces show a blur or light discoloration.
Also likely in some color has little different hue from the photo.
All the above is absolutely normal.
Vintage Christmas Ornamente aus den 70er Jahren. Unbenutzt ab Lager.
Alle sind aus Glas ist mit viel Arbeit zur Hand. Sie sind altes Lager, unbenutzt im großen Jahrgang Zustand.
Holzständer ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Die Versandkosten sind "signiert".
Ornaments sollte durch die Hinterlegung der Betrag oder Paypal Zahlung vorangestellt werden. Klicken Sie auf jedes Foto für weitere Details.
Mindestbestellmenge 20 €.
Die Preise verstehen sich pro Artikel.
Wir verschicken Weltweit.
Das Einzelteil wird von Griechenland versendet, also erwarten einige Tage, um Sie zu erreichen.
Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, fühlen Sie sich frei, mit mir in Verbindung zu treten.
Verpackung garantiert nicht zu brechen, aber durch extrem zerbrechliche Gegenstände 10% gebrochen wird absolut normal.
Aufgrund ihres Alters gibt es den Fall von einigen Designs oder einige Stücke zeigen eine Unschärfe oder leichte Verfärbung.
Auch wahrscheinlich in einigen Farben hat wenig unterschiedliche Farbton aus dem Foto.
Alle oben genannten ist absolut normal.
Vintage ornements de Noël de la décennie des années 1970.
Inutilisé à partir du stock d'entrepôt.
Tous sont fabriqués à partir de verre est avec beaucoup de travail à portée de main.
Ils sont vieux stock, inutilisés en grande condition vintage.
Le support en bois n'est pas inclus. Le coût d'expédition est "signé pour". Les ornements doivent être précédés du dépôt du montant ou du paiement paypal.
Cliquez sur chaque photo pour plus de détails. Minimum de commande 20 €.
 Les prix sont par article. Nous expédions dans le monde entier.
L'article sera expédié de la Grèce, attendez donc quelques jours de plus pour vous atteindre.
 Si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter.
Emballage garanti de ne pas casser, mais en raison d'articles extrêmement fragiles 10% cassé sera absolument normal.
En raison de leur âge, il ya le cas de certains dessins ou certaines pièces montrent un flou ou une légère décoloration.
Également probable dans une certaine couleur a peu de teinte différente de la photo.
Tout ce qui précède est absolument normal.
ornamenti d'epoca di Natale da dieci anni del 1970.
 Inutilizzato da stock di magazzino.
Tutti sono realizzati in vetro è con molto lavoro a portata di mano.
Sono vecchio magazzino, inutilizzato in ottime condizioni vintage. supporto di legno non è incluso.
 Il costo di trasporto è "firmato per". Ornamenti devono essere preceduti da depositando l'importo o il pagamento paypal.
Clicca su ogni foto per maggiori dettagli.
quantità di ordine minimo di 20 €.
 I prezzi sono per articolo. Spediamo in tutto il mondo.
L'oggetto sarà spedito dalla Grecia, quindi aspettatevi qualche giorno in più per raggiungerli.
Se avete domande non esitate a contattarmi.
Packaging garantito non rompere, ma a causa di elementi estremamente fragili 10% rotti sarà assolutamente normale.
Grazie alla loro età c'è il caso di alcuni disegni o alcuni pezzi mostrano una sfocatura o scolorimento luce.
 Probabile anche in un certo colore ha poco tonalità diversa dalla foto.
Tutto quanto sopra è assolutamente normale.
Σχέδιο 1 Μέγεθος 7εκ. Τιμή 2,20€
Σχέδιο 2 Μέγεθος 8εκ. Τιμή 2,70€
Σχέδιο 3 Μέγεθος 6εκ. Τέλος
Σχέδιο 4 Μέγεθος 6εκ. Τιμή 1,90€
Σχέδιο 5 Μέγεθος 6εκ. Τιμή 1,90€
Σχέδιο 6 Μέγεθος 5,5εκ. Τιμή 2,20€ 
Σχέδιο 7 Μέγεθος 7εκ. 
Τιμή 2,20€
Τελευταία τεμάχια.

Όσες είναι με βαθούλωμα και εσωτερικό σχέδιο.
Τέλος.
Σχέδιο 8 Μέγεθος 7εκ. Τιμή 2,20€
Σχέδιο 9 Μέγεθος 7εκ. Τιμή 2,20€
Σχέδιο 10 Μέγεθος 8εκ.
Τέλος


Σχέδιο 11 Μέγεθος 5εκ. Τέλος
Σχέδιο 12 Μέγεθος 6εκ. Τιμή 1,90€
Σχέδιο 13 Μέγεθος 6εκ. Τιμή 1,90€
Σχέδιο 14 Μέγεθος 6εκ. Τιμή 1,90€
Σχέδιο 15 Μέγεθος 8εκ. Τιμή 2,70€
Τέλος


Σχέδιο 16 Μέγεθος 8εκ. Τιμή 2,70€
Σχέδιο 17 Μέγεθος 8εκ. Τιμή 2,70€
Σχέδιο 18 Μέγεθος 7εκ. Τιμή 1,80€

Σχέδιο 19 Μέγεθος 7εκ. Τιμή 2,20€
Σχέδιο 20 Μέγεθος 6εκ.Τέλος


Σχέδιο 21 Μέγεθος 5εκ. Τιμή 1,30€
Σχέδιο 22 Μέγεθος 5εκ. Τιμή 1,30€
Σχέδιο 23 Μέγεθος 6εκ. 
Τιμή 1,90€
Σχέδιο 24 Μέγεθος 5εκ. Τιμή 1,30€ οι στρογγυλές.
Όσες είναι με βαθούλωμα και εσωτερικό σχέδιο, 1,60€
Σχέδιο 25 Μέγεθος 6εκ. Τιμή 1,90€
Σχέδιο 26. 1,90€
Σχέδιο 27 Μέγεθος 8εκ. Τιμή 2,70€
Σχέδιο 28 Μέγεθος 8εκ.
Τιμή 2,70€
Σχέδιο 29 Μέγεθος 5-6εκ. Τα λεμόνια, Τιμή 1,50€
Όσες είναι με βαθούλωμα και εσωτερικό σχέδιο, Τιμή 2€

Οι στρογγυλές είναι 5εκ. Τιμή 1,30€
Σχέδιο 30 Μέγεθος 12εκ. Τιμή 2,20€


Σχέδιο 31. Μέγεθος 20εκ. Τιμή 3,50€


Σχέδιο 32 Μέγεθος 17εκ. Τιμή 2,20€
Τελευταία τεμάχια.


 Σχέδιο 36 Μέγεθος 12εκ. Τιμή 2,20€Σχέδιο 33 Μέγεθος 8εκ. Τιμή 2,70€Σχέδιο 34 Μέγεθος 8εκ. Τέλος


Σχέδιο 35 Μέγεθος 6εκ. Τέλος

Μέγεθος 6εκ. Τιμή 1,90€
Τελευταία τεμάχια.Σχέδιο 37 Μέγεθος 8εκ. 
Τέλος


Σχέδιο 38. Κορφή δέντρου. Ύψος 33εκ. Τιμή 14€ (4η sold)

Σχέδιο 39 Μέγεθος 12εκ. Τιμή 1.80€

Σχέδιο 40 Μέγεθος 7εκ. 
Όσες είναι με βαθούλωμα και εσωτερικό σχέδιο, Τέλος.
Χωρίς βαθούλωμα 2,20€ Τελευταία τεμάχια.


Σχέδιο 41 Μέγεθος 7εκ. Τιμή 2,20€


Σχέδιο 42 Σε σχήμα περίπου λεμονιού. Ύψος 8,5εκ. Τέλος

Σχέδιο 43. Οι πιο μικρές από όλες, με μέγεθος μόλις 4εκ. Τιμή 0,70€
Κόκκινες sold
 
 
Σχέδιο 44 Μέγεθος 6εκ. Τιμή 1,90€
Τελευταία τεμάχια.


 
Σχέδιο 45 Μέγεθος 6εκ. Τιμή 1,90€
Τελευταία τεμάχια.Μια από κάθε μέγεθος χριστουγεννιατικες μπαλες
 στολιδια παλια vintage οχι jumbo
φθηνα χριστουγεννιατικα στολιδια γλόμποι χριστουγέννων

Από την δεκαετία του 1940's φωτάκια γυάλινα.
Δεν λειτουργούν. Τα κρεμάτε στο δέντρο σαν χριστουγεννιάτικες μπάλες.
Τιμή 7€ το καθένα.
Διαέσιμα τα:
1η σειρά 1ο, 2ο, 4ο
2η σειρά τα 2ο, 5ο, 8ο
3η σειρά τα 6ο, 9ο

Δεν υπάρχουν σχόλια: